هدف و چشم انداز ما

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد،نزدیک به صفر باشد؛

و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد.

ققنوس کیست؟ کجاست؟

.............................................................................................................. :توضیح کوتاه

: انجمن ققنوس دو هدف کارکردی را مد نظر دارد

آموزش عمومی و فرهنگ سازی برای پیشگیری از سوختگی افراد جامعه

بازیابی حفظ و ارتقای سلامت و زندگی فردی و اجتماعی افراد سوخته

حیطه فعالیت های ققنوس

پیشگیری

حتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمالک به صد در صد نزدیک به صفراحتمبازگ به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

درمان

حتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمالک به صد در صد نزدیک به صفراحتمبازگ به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

بازتوانی

حتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمالک به صد در صد نزدیک به صفراحتمبازگ به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

بیانیه موقعیت گذاری (برای حیطه های درمان و بازتوانی)

( گروه هدف)

برای افراد سوخته

( نیاز یا فرصت گروه هدف)

که نیاز به حمایت و موقعیت برای بازیابی سلامت فیزیکی و نقش اجتماعی خود دارند؛

( خدمات-محصولات)

خدمات درمانی و بازتوانی سازمان مردم نهاد ما شامل فعالیت هایی است بر پایه مسئولیت اجتماعی

( ویژگی و نفع اصلی)

که به صورت تخصصی و با دید کوتاه مدت (درمان) و بلندمدت (بازتوانی) با افراد سوخته همراهی می کند.

( در مقایسه با رقبا)

برخلاف سازمان های خیریه که فقط فقط نقش مسکن را دارند، فعالیت های انجمن سوختگی

( پیشنهاد متمایزکننده)

در جهت توانمندسازی افراد سوخته است تا بتوانند در فرآیند بازآفرینی زندگی خود، نقش موثر و نسبتا مستقلی را داشته باشند.
ما در ققنوس چگونه کار می کنیم؟

ارزش های برند

Brand Values

مسئولیت اجتماعی

شفافیت

نگاه بلندمدت به زندگی(فردسوخته)

نگاه تخصصی

فضای کار جمعی و تیمی

توانمندسازی، نه صرفا رفع نیاز

ماموریت برند

Mission

خلق یک پلت فرم برای هدایت منابع و افراد و مشارکت متخصصین، عموم مردم، مسئولان، سازمان ها و افراد سوخته جهت پیشگیری از سوختگی، درمان موصر سوختگی و بازتوانی افراد سوخته.

قول برند

Brand Promise

برخورد کاملا تخصصی، حرفه ای و شفاف با روند حمایت از ((پیشگیری و درمان سوختگی))

رویکرد طراحی و توسعه برند

درباره ققنوس ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن سوختن افراد،نزدیک به صفر ؛ احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زنادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

Integrity

Matching Brand Image & Brand Identity

Democracy

Participatory advocates & ambassadors

Ethics

Brand Values & Culture

Brand Identity & Image

Affinity

being a good team player through sharing space & credits

هدف گذاری

درباره ققنوس ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن سوختن افراد،نزدیک به صفر ؛ احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زنادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

حامیان انجمن ققنوس