دلایل از بین رفتن سلول‌های کشت شده در تهیه پوست مصنوعی برای بیماران سوختگی

۱۰ آبان ۱۳۹۹


در تهیه پوست مصنوعی با کشت سلولی، قسمت کوچکی از پوست بیمار با سوختگی وسیع برداشته و سپس در محیط کشت تکثیر می‌شود و به فرم ورقه‌های بزرگی درمی‌آید. سپس با استفاده از داربست‌های مختلف روی زخم‌های سوختگی بیمار منتقل می‌شود و می‌تواند در سوختگی‌های وسیع جان بیمار را نجات بدهد.

در بعضی موارد، کشت‌های سلولی عفونی و باعث از دست رفتن سلول‌ها و پوست مصنوعی می‌شود که نه تنها درمان بیمار را به تاخیر می‌اندازد بلکه باعث افزایش هزینه‌ها هم می‌شود.

در مقاله چاپ شده در مجله مراحل پیوند (Transplantation proceedings )در ۸۶بیمار سوختگی وسیع که برای آنها کشت سلولی تهیه شده بود، به بررسی تاثیر میکروب‌های خود بیمار در نامناسب بودن کشت پرداخته‌اند. ۱۲درصد محیط‌های کشت به علت وجود میکروارگانیسم بدن بیمار دور ریخته شدند. شایع‌ترین آن ویروس هپاتیت Cدر ۵۴ درصد موارد و سپس عفونت‌های قارچی در ۳۰درصد موارد بوده است.

نکته مهم این‌که اگر نمونه از پوست بیمار برای تهیه سلول قبل از ۷روز گرفته شود احتمال عفونی شدن کشت فقط ۷درصد، ولی این میزان در نمونه‌گیری بعد از ۷روز به ۲۵درصد افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی: سوختگی، كشت سلولی، عفونت كشت سلولی
Keywords: Burn, Cell culture, Cell culture infection

براي اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به اصل مقاله مراجعه كنيد:

Transplant Proc, 2020 Sep;52(7):2231-2235. Epub 2020 May 27.

The Causes for the Loss of Cellular Material at the Qualification Stage and the Influence of the Patient's Flora on Culture Infection

Diana Kitala 1, Agnieszka Klama-Baryła 2, Małgorzata Kraut 2, Wojciech Łabuś 2, Justyna Glik 2, Marek Kawecki 3 Affiliations expand

• PMID: 32474001

https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2020.02.112