تاثیر محیط منزل بر سوختگی کودکان

۱۶ دی ۱۳۹۹


سوختگی کودکان یک مشکل جدی است. حدود ۴۰درصد این نوع سوختگی، درسنین زیر ۱۸سال اتفاق می‌افتد و بیشترین گروه هم کودکان یک تا ۶سال هستند. محل وقوع اتفاق دربیش از ۸۰درصد سوختگی‌های کودکان، خانه است.

بنابراین استراتژی‌های پیشگیری باید در جهت تغییر شرایط و محیط منزل باشد. افزایش آگاهی والدین به خطرات احتمالی و آموزش آنان می‌تواند ریسک سوختگی کودکان را کاهش دهد.

فاکتورهایی که می‌توانند باعث افزایش خطر سوختگی شوند شامل فضای محدود، تعداد بیشتر افراد خانواده، آشپزی در اتاق نشیمن، دمای بالای آبگرمکن، سیستم گرمایشی غیراستاندارد، کودک بدون مراقبت، کمبود وسایل منزل استاندارد و جدید و ناآگاهی والدین از رفتارهای پرخطر هستند.

در مطالعه‌ای که در لهستان روی ۲۰۰کودک کمتر از ۱۸سال با سوختگی انجام شده است ارتباط شرایط منزل با سوختگی کودکان بررسی شده است.

در ۹۳درصد کودکان علت سوختگی حرارتی بوده است که ۸۵درصد آن مایعات داغ و ۸درصد فقط شعله یا جسم داغ بوده است.

۸۵درصد سوختگی کودکان در این مطالعه در منزل بوده است که ۶۵درصد آن در آشپزخانه و ۱۲درصد در حمام اتفاق افتاده است. بقيه در حیاط یا خانه همسایه بوده است.

۶۵درصد در شهر و ۳۵درصد در روستا بوده است. به طور معنی‌دار سوختگی در مناطق روستایی از نظر عمق و وسعت شدیدتر بوده است. در شهر اغلب افراد آپارتمان‌نشین بوده‌اند.

کودکان خانواده‌هایی که از زغال‌سنگ به عنوان ماده گرمازا استفاده می‌کردند سوختگی وسیع‌تری داشته‌اند.

کلمات کلیدی: سوختگی، سوختگی کودکان، شرایط منزل، محیط منزل
Key words: Burn, Child burn, Home environment, Home condition

در این مطالعه بین وسعت منزل، تعداد افراد، نوع وسیله گرمایشی، نوع آبگرمکن با شدت و وسعت سوختگی یا مدت بستری ارتباط معنی‌داری پیدا نشده است.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به اصل مقاله به آدرس ذیل مراجعه كنيد:

Home environment and burns in children

AgataKawalecKrystynaPawlas

Burns Open

Volume 4, Issue 4, October 2020, Pages 167-175

https://doi.org/10.1016/j.burnso.2020.05.006