ارتباط سوختگی تنفسی با میزان نیاز به انتقال خون

Vanoss|مسیول خبر

مقالات |26 Mordad 1399


می دانیم که سوختگی تنفسی مدت بستری و مرگ و میر را افزایش می دهد ولی آیا میزان انتقال خون هم در این بیماران افزایش می یابد.

در مطالعه ای که در چند مرکز در آمریکا و کانادا طراحی و بررسی شده است این نتیجه بدست آمد که در بیماران با سوختگی تنفسی میزان نیاز به انتقال خون افزایش نمی¬یابد.

در این مطالعه وسعت سوختگی، سن بالای بیمار، نیاز به تنفس مصنوعی با دستگاه و نیز عفونت جریان خون از فاکتورهای تاثیرگذار در افزایش نیاز به انتقال خون بوده اند.