سوختگی تنفسی و نياز به تزريق خون

۲۶ مرداد ۱۳۹۹


بيماران سوختگی به طور معمول نياز دارند چند باربه آنها خون تزريق شود. آيا سوختگی تنفسی اين نياز را افزايش می‌دهد؟

در نتايج تحقيق چاپ شده در مجله مراقبت و تحقيق در سوختگی(Burn care and research ) مشخص شده است بيماران با سوختگی تنفسی به طور معنی‌دار دارای سوختگی وسيع‌تر،عميق‌تر، مدت بستری طولانی‌تر، اسكور آپاچی بالاتر، نارسايی ارگان‌های بيشتر هستند؛ اما در آناليز چند متغيری ميزان نياز به تزريق خون در آنها بالاتر نيست.

در اين مطالعه، عواملی كه به طور قابل توجه باعث افزايش نياز به انتقال خون شده بودند، عبارتند از وسعت و عمق سوختگی، سن بيمار، نياز به تنفس مكانيكی و عفونت سيستميك.

كلمات كليدی: سوختگی، سوختگی تنفسی، انتقال خون
Keywords: blood transfusion, burns, transfusion, inhalation injuries

برای اطلاعات بيشتر می توانيد به اصل مقاله به آدرس زير مراجعه كنيد:

J Burn Care Res, . 2019 Oct 16;40(6):757-762.

Inhalation Injury Does Not Influence the Amount of Blood Transfused to Major Burn Patients: A Secondary Analysis from the Transfusion Requirement in Burn Care Evaluation Study

Robert Cartotto 1, Sandra L Taylor 2, James H Holmes 3, Brett Arnoldo 4, Michael Peck 5, Amalia Cochran 6, Booker T King Col 7, Dhaval Bhavsar 8, Edward E Tredget 9, Francois Stapelberg 10, Bruce Friedman 11, David Mozingo 12, David Greenhalgh 13, Bradley H Pollock 2, Tina L Palmieri 13 Affiliations expand

• PMID: 31314106

https://DOI.org/10.1093/jbcr/irz129