تاثیر خزش مایعات در درمان کودکان سوخته

Vanoss|مسیول خبر

مقالات |16 Shahrivar 1399


آلبومین در 12 ساعت اول بعد از سوختگی می تواند نتایج بهتری داشته باشد. خزش مایعات یا Fluid creep اولین بار توسط Pruitt عنوان شد و منظور دادن مایعات بیش از میزان پیش بینی فرمول پارکلند در بیماران سوختگی است که باعث بوجود آمدن سندرم کامپارتمان شکمی می شود. در مقاله اخیر مجله سوختگی Burns از برزیل به تاثیر خزش مایعات در میزان عفونت کودکان سوخته توجه شده است.

در مقاله اخیر مجله سوختگی Burns از برزیل به تاثیر خزش مایعات در میزان عفونت کودکان سوخته توجه شده است. بیماران به دو گروه تقسیم شده اند. در یک گروه بیماران آلبومین را در دوازده ساعت اول و در گروه دوم آلبومین را بعد از بیست و چهار ساعت دریافت کردند. میزان خزش مایعات به طور واضح در گروهی که آلبومین را تاخیری دریافت کردند شدیدتر بود. همچنین به طور معنی دار میزان عفونت و نیز مدت بستری در بیمارستان دراین بیماران بیشتر بود. همچنین تعداد دفعات دبریدمان و نیز نیاز به گرافت در بیماران با خزش بیشتر مایعات معنی دار و بیشتر بود.

نویسندگان نتیجه گیری کرده اند دادن آلبومین در 12 ساعت اول بعد از سوختگی میزان خزش مایعات را کمتر کرده و باعث نتایج بهتر، عفونت کمتر، بستری کوتاهتر و نیز نیاز به گرافت پوست کمتر خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر به ادرس ذیل مراجعه نمایید: Association between fluid creep and infection in burned children: A cohort study Maria Helena M. Dittrich ,*, Nicole Dittrich Hosni ,Werther B. de Carvalho Federal University of São Paulo, Escola Paulista De Medicina, São Paulo, Brazil Burns, Volume 46, Issue 5, August 2020, Pages 1036-1042