تاثیر خزش مایعات در درمان کودکان سوخته در ۱۲ ساعت اول بعد از سوختگی می‌تواند نتایج بهتری داشته باشد

۱۶ شهریور ۱۳۹۹


خزش مایعات Fluid creep اولین بار توسط Pruitt عنوان شد. منظور از این فرآیند، دادن مایعات بیش از میزان پیش‌بینی فرمول پارکلند در بیماران سوختگی است که باعث به‌وجود آمدن سندرم کامپارتمان شکمی می‌شود.

در مقاله اخیر مجله سوختگی Burns از برزیل به تاثیر خزش مایعات در میزان عفونت کودکان سوخته توجه شده است.

بیماران به دو گروه تقسیم شده‌اند. در یک گروه بیماران آلبومین را در ۱۲ساعت اول و در گروه دوم آلبومین را بعد از ۲۴ساعت دریافت کردند. میزان خزش مایعات به طور واضح در گروهی که آلبومین را تاخیری دریافت کردند، شدیدتر بود. همچنین به طور معنی‌دار میزان عفونت و نیز مدت بستری در بیمارستان دراین بیماران بیشتر بود. همچنین تعداد دفعات دبریدمان و نیز نیاز به گرافت در بیماران با خزش بیشتر مایعات معنی‌دار و بیشتر بود.

نتایج نشان داد، دادن آلبومین در ۱۲ساعت اول بعد از سوختگی، میزان خزش مایعات را کمتر کرد و باعث شد نتایج بهتر و عفونت کمترشود. بستری کوتاه‌تر و نیاز به گرافت پوست کمتر را در پی داشت.

کلمات کلیدی: عفونت، سوختگی، آلبومین، خزش مایعات
Keywords: Infection, Burns, Albumins, Fluid creep

برای اطلاعات بیشتر به نشانی زیر بروید:

Association between fluid creep and infection in burned children: A cohort study

Maria Helena M. Dittrich،*، Nicole Dittrich Hosni،Werther B. de Carvalho

Federal University of São Paulo، Escola Paulista De Medicina، São Paulo، Brazil

Burns، Volume 46، Issue 5، August 2020، Pages 1036-1042

https://DOI.org/10.1016/j.burns.2020.02.003