آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول)

|۲۱ آبان ۱۳۹۹


انجمن حمایت از بیمارن سوخته به شماره ثبت۳۶۲۳۳ و شناسه ملی۱۴۰۰۵۰۳۲۰۰۶

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن حمایت از بیماران سوخته به شماره ثبت۳۶۲۳۳ و شناسه ملی۱۴۰۰۵۰۳۲۰۰۶ دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول) که راس ساعت ۱۴:۰۰ روز ۱۳۹۹/۸/۲۸ در محل آمفی‌تئاتر بزرگ بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) واقع در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان بیست‌و یکم تشکیل می‌گردد، با در دست داشتن کارت شناسایی شرکت نمایید.

دستورجلسه: -استماع گزارش هیئت‌مدیره- استماع گزارش بازرس تصویب ترازنامه و بیلان مالی سال۱۳۹۸(منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) -تعیین بازرس اصلی و علی‌ا‌لبدل تعیین روزنامه کثیرالانتشار ضمنا داوطلبان سمت بازرسی باید حداکثر دو روز قبل از برگزاری این مجمع، فرم نامزدی بازرسی را تکمیل و به دفتر انجمن تحویل نمایند.

هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سوخته

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول)

انجمن حمایت از بیمارن سوخته به شماره ثبت۳۶۲۳۳ و شناسه ملی۱۴۰۰۵۰۳۲۰۰۶

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن حمایت از بیماران سوخته به شماره ثبت۳۶۲۳۳ و شناسه ملی۱۴۰۰۵۰۳۲۰۰۶ دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول) که راس ساعت ۱۶:۰۰ روز ۱۳۹۸/۸/۲۸ در محل آمفی‌تئاتر بزرگ بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) واقع در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان بیست‌و یکم تشکیل می‌گردد، با در دست داشتن کارت شناسایی شرکت نمایید.

دستور جلسه:

الف: تغییر نشانی دفتر قانونی و اصلاح بند مربوطه در اساسنامه

ب: تغییر نام انجمن و اصلاح بند مربوطه در اساسنامه

هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سوخته