گزارش های انجمن

توضیحات

تدوین شده در تاریخ خرداد 1399

خلاصه گزارش عملکرد فعالیت های حمایتی انجمن در سال 98

در سال 98 به 508 بیمار سوخته 790 مورد, خدمات از طریق انجمن ققنوس ارائه شده است.

گزارش عملکرد سالیانه ی انجمن ققنوس - 1398