خدمات درمانی ققنوس

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد،نزدیک به صفر باشد؛

و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد.

خدمات کاریابی و کارآفرینی ققنوس

.............................................................................................................. :توضیح کوتاه

: انجمن ققنوس دو هدف کارکردی را مد نظر دارد

آموزش عمومی و فرهنگ سازی برای پیشگیری از سوختگی افراد جامعه

بازیابی حفظ و ارتقای سلامت و زندگی فردی و اجتماعی افراد سوخته

ثبت درخواست

درباره ققنوس یفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد،نزدیک به صفر باشد؛ احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمال بازگشت کامل او به او کاری ندارد

برای ثبت درخواست کار یا استخدام، از اطلاعات یا فرمهای زیر استفاده نمایید.

0098 (21) 88 88 42 75

services@ghoghnoosngo.com

استخدام شوید

ثبت درخواست کار

استخدام کنید

ثبت آگهی استخدام