آمار و اطلاعات

آخرین به روز رسانی: مرداد 1399

تعداد بیماران سوخته مراجعه کننده به مراکز درمانی در سال

230000

تعداد افرادی که در اثر سوختگی در سال جان خود را از دست می‌دهند

3000

تعداد بیماران سوختگی زیر 5 سال

30 %

درصد از کل بیماران

تعداد بیماران سوختگی زیر 18 سال

40 %

درصد از کل بیماران

تعداد بیماران بستری شده با سوختگی الکتریکی در سال

2000

درصد بیماران با سوختگی الکتریکی که حداقل یک عضو خود را از دست می‌دهند

50%

تعداد افراد سوخته تحت حمایت و درمان انجمن ققنوس

1030

نفر

3.4 %

درصد از کل بیماران

تعداد اعضا و حامیان ققنوس

750

تعداد تقریبی دفعاتی که به بیماران سوختگی در سال گذشته کمک شده است

2106

تعداد مراکز استانی که با ققنوس همکاری می‌کنند

20

مراکز استان

62 %

درصد از کل کشور

هزینه لازم برای تامین تخت های سوختگی استاندارد (تومان)

هزار میلیارد

کمبود تخت سوختگی استاندارد در کشور

2,700