کلاس ها و کارگاه ها

18

Farvardin

1399

پیشگیری از سوختگی کودکان؛ روش ها و نکات ایمنی در خانه، محل بازی و مدرسه

او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد.یفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد،نزدیک به صفر باشد؛ و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزد


کلاس ها |18 Farvardin 1399

Vanoss| مسئول کمیته آموزش انجمن ققنوس

ادامه مطلب

20

Farvardin

1399

پیشگیری از سوختگی کودکان؛ روش ها و نکات ایمنی در خانه، محل بازی و مدرسه

او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد.یفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد،نزدیک به صفر باشد؛ و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزد


کلاس ها |20 Farvardin 1399

Vanoss| مسئول کمیته آموزش انجمن ققنوس

ادامه مطلب
1