جلسه مسئولین انجمن ققنوس با مسئولین سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش

انجمن ۰۹ مرداد ۱۴۰۱

مورخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، جناب آقای دکتر فاطمی و خانم دکتر آشوری در دفتر سلامت و تندرستی آموزش و پرورش، جلسه ای با معاونین این حوزه داشتند. در این جلسه زمینه های همکاری و توانمندی های هر دو سازمان مطرح گردید.

در این جلسه مقرر گردید محتوای تولید شده در خصوص پیشگیری از سوختگی اعم از فیلم کوتاه، انیمیشن، موشن گرافی، کتاب، بروشور و ... به دفتر سلامت و تندرستی آموزش و پرورش ارسال گردد. پس از ارسال محتوا از طرف انجمن، سرکار خانم ریحانی از آموزش و پرورش بررسی لازم را به عمل آورده و پس از مطابقت با ادبیات و بیان آموزش و پرورش در کانالهای مربوطه پخش و نشر گردد.

پیشنهاداتی در این جلسه مطرح گردید که به تفکیک بیام میکنیم:

ابتدا پیشنهاد شد برای شروع گامهای کوچی برداریم و خیلی بزرگ فکر نکنیم و در این راستا اولین قدم کوچک و آزمایشی، تهیه ده محتوای آموزشی موشن و دو بازی میباشد که در طول سال پخش و نشر گردد.

پیشنهاد مطرح شده بعدی این بود که براساس محتواهای ارسال شده و تایید از جانب آموزش و پرورش، سامانه ای طراحی گردد تا دانش آموزان بتوانند وارد سامانه شده و تولید محتوا کنند،

همچنین ذکر گردید همکاری بیشتری با هلال احمر داشته و در گروه تدریس و آموزش هلال احمر به عنوان مدرس شرکت نماییم.

مسئولین سلامت آموزش و پرورش عنوان کردند در همایش یکم دیماه از نوسازی برای تجهیزات مدارس دعوت به عمل آمده تا حضور به هم رسانند.

در راستای داشتن چهارشنبه سوری ایمن مقرر گردید از ابتدای مهرماه پویش چهارشنبه سوری جهت برنامه ریزی های بیشتر برگزار گردد.

و در آخر قرار شد با توجه به اینکه مسئولیت کتابت کتب درسی با اشخاص دیگری است مقرر گردید خانم دکتر گودرزی معاون حوزه سلامت آموزش و پرورش جلسه ای جهت ارائه پیشنهادات در این زمینه با این مسئولین ترتیب دهند و همچنین انجمن ققنوس آموزش پیشگیری و اقدامات اولیه در مواجهه با سوختگی را توسط اساتید متخصص در این حوزه و آموزش و پرورش هماهنگی و برنامه ریزی لازم جهت اجرا را ارائه نمایند.


با ققنوس همراه شوید: