دعوت به همکاری داوطلبانه از پرستاران

انجمن ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

سوختگی قابل پیشگیری است و کاهش فجایع سوختگی درایران از طریق پیشگیری حاصل می شود.

انجمن ققنوس برای برنامه های آموزش پیشگیری و مواجهه اولیه با سوختگی در تهران از پرستاران با تجربه دعوت به همکاری داوطلبانه می نماید.

در صورت تمایل به فعالیت در این امر خیرخواهانه با شماره ۲۲۸۶۳۸۱۲_۰۲۱ دفتر انجمن تماس بگیرید.


با ققنوس همراه شوید: