عضو شوید وارد شوید
لایو اینستاگرام با حضور جناب آقای دکتر فاطمی رئیس هیئت مدیره انجمن ققنوس

انجمن ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

چهارشنبه سوری جشن و آیین باستانی ایرانمان به معضلی تبدیل شده است که خودمان ساختیم‌

لایو اینستاگرام

دوشنبه ساعت ۲۱

با حضور:

جناب آقای دکتر فاطمی رئیس هیئت مدیره انجمن ققنوس

دکتر جلالی روانپزشک اجتماعی

دکتر فاضلی دکتری انسان شناسی اجتماعی

دکتر فاضلی دکتری انسان شناسی اجتماعی


با ققنوس همراه شوید: