عضو شوید وارد شوید
دهمین کنگره بین المللی سوختگی ۶ تا ۸ آبان ۱۴۰۰

انجمن ۰۷ تیر ۱۴۰۰

کنگره سوختگی امسال به دلیل پاندومی کرونا توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران به صورت مجازی برگزار شد. انجمن ققنوس، بیمارستان سوختگی زارع ساری، سازمان آتش نشانی، پژوهشکده رویان و .... به عنوان حامیان این کنگره بودند.

در این مراسم جناب آقای دکتر محمدجواد فاطمی رئیس هیئت مدیره ققنوس، جناب آقای دکتر قدیمی رئیس مرکز تحقیقات سوختگی تهران و جناب آقای دکتر حسامی به عنوان اعضای هیئت رئیسه و دبیر علمی این کنگره قبول زحمت نمودند. آقای دکتر محمد جواد فاطمی مقاله ای با عنوان تاثیر تجربه جراحان سوختگی بر پیامدهای بیماران سوخته و مقایسه سالهای تجربه آنها و ... و خانم دکتر لیلا آشوری مدیرعامل انجمن ققنوس مقاله ای در خصوص تحلیل و بررسی اطلاعات و شاخص های ارزیابی استاندارد سازی فضای فیزیکی، تجهیزات و کاردرمانی بیمارستانها و بخش‌های سوختگی در ایران ارائه نمودند.

عناوین مهم سخنرانی های این کنگره در خصوص سوختگی های استنشاقی، سر و صورت، پیشگیری، درمان و بازتوانی بود.


با ققنوس همراه شوید: