امداد سوختگی - موقع سوختگی چه کنیم؟

سوختگی با مایعات داغ
((کمتر از ده درصد سطح بدن))

1

خنک کردن زخم به مدت بیست دقیقه

2

خارج کردن لباس و زیور آلات

3

پوشش زخم با پانسمان ساده یا پارچه تمیز

4

انتقال بیمار به درمانگاه محلی یا بیمارستان یا تماس با ۱۱۵

سوختگی با مایعات داغ
((بیش از ده درصد سطح بدن))

1

خارج کردن لباس و زیور آلات

2

پوشش زخم با پانسمان ساده یا ملحفه تمیز

3

انتقال بیمار به بیمارستان یا تماس با ۱۱۵

4

در صورت امکان کنترل درد و اضطراب با مسکن

سوختگی شیمیایی

1

خارج کردن لباس آلوده به مواد شیمیایی

2

تمیز کردن بیمار از مواد شیمیایی

3

مواد شیمیایی خشک با برس برداشته شود

4

شست و شو با آب فراوان به مدت یک ساعت و بیشتر

5

پوشش زخم با پانسمان ساده یا ملحفه تمیز

6

تماس با ۱۱۵ یا انتقال بیمار به بیمارستان

7

در صورت امکان کنترل درد و اضطراب

سوختگی الکتریکی

1

جدا کردن فرد مصدوم از منبع برق با چوپ ، پلاستیک یا سایر موارد عایق

2

بررسی علائم حیاتی بیمار و راه هوایی

3

دقت به سقوط یا پرتاب شدن بیمار و ایجاد صدمات همراه

4

خارج کردن لباس و زیورآلات

5

انتقال به بیمارستان

سوختگی با شعله
((کمتر از ده درصد سطح بدن))

1

خاموش کردن شعله و خارج کردن فرد از محل آتش سوزی

2

خنک کردن زخم با آب معمولی به مدت بیست دقیقه

3

خارج کردن لباس ( در صورتی که به بدن نچسبیده باشد) و خارج کردن زیور آلات

4

پوشش زخم با پانسمان ساده یا پارچه تمیز

5

مراجعه به درمانگاه محلی یا بیمارستان

6

درصورت امکان کنترل درد و اضطراب با مسکن

سوختگی با شعله
(( بیش از ده درصد سطح بدن))

1

خاموش کردن شعله ، خارج کردن فرد از محل آتش سوزی

2

در آوردن لباس ( در صورتی که به بدن نچسبیده باشد) و خارج کردن زیورآلات

3

دقت به صدمات همراه ناشی از سقوط یا پرت شدن

4

پوشاندن زخم با یک پانسمان ساده یا ملحفه تمیز

5

انتقال بیمار به بیمارستان یا تماس با ۱۱۵

6

در صورت امکان مراقبت تنفسی و کنترل درد

برای تمام سوختگی ها

1

سوختن را متوقف کنید
* آتش را خاموش کنید یا تماس شخص با جسم داغ یا سایر مواد داغ را متوقف کنید.
* به فرد کمک کنید، نباید بدود، باید بخوابد و غلت بزند .
*مواد ذوب شده یا داغ را به آرامی از بدن فرد جدا کنید.
* لباسهای فرد را خارج کنید، اگر قسمتی از لباس به بدن چسبیده است، اطراف آن را قیچی کنید ، اما آن را نکنید.

2

تمام چیز هایی که دور اندام ها یا بدن است مانند زیور آلات ، کمربند و لباسهای تنگ را خارج کنید چون محل سوخته و بدنبال آن تمام بدن ورم می کند

3

محل سوخته را سرد کنید
تمام قسمت سوخته را زیر آب سرد شیر بگیرید و تا برطرف شدن درد ادامه دهید. اگر آب وجود ندارد از کمپرس سرد استفاده کنید ولی از یخ استفاده نکنید .

4

از زخم سوخته محافظت کنید
زخم را با گاز استریل یا با پارچه و ملحفه تمیز بپوشانید.
از کره، سیب زمینی، خمیر دندان، آرد و سایر مواد استفاده نکنید زیرا خطر عفونت زخم وجود دارد.

5

درد را با مسکن های خوراکی درمان کنید
استامینوفن و بروفن مناسب کاهش درد هستند .

6

به پزشک یا بیمارستان مراجعه نمایید