جلسه مشترک انجمن ققنوس و انجمن علمی روانپزشکی ایران

روان سلامت ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسه مشترک انجمن ققنوس با حضور انجمن علمی روانپزشکی ایران و با حضور آقایان ،دکترامیرحسین جلالی ،دکتر امیر شعبانی و دکتر قیومی در مورد همکاری برای بهبود سلامت روان بیماران سوختگی و انجام اقدامات مشترک تشکیل شد .

که در طی این جلسه راه کارهای مختلفی پیشنهاد شد ،از جمله ایجاد شبکه تخصصی سمن ها در حوزه تروما ،چگونگی افزایش بهبود کیفیت در حوزه سلامت روان و استفاده از نهادهای علمی -دانشگاهی ،مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .


عناوین مرتبط

با ققنوس همراه شوید: