خدمات کمک به واحدهای مددکاری

همکاری با مددکاری بیمارستان مطهری

همکاری با مددکاری بیمارستان شهدای یافت آباد

بررسی و تشخیص نیازها و کمک به بیماران سوخته مراجعه کننده به مددکار انجمن

چشم انداز ققنوس

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن

احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد;

واگر فردی دچار سوختگی شد احتمال بازگشت کامل او

به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد.

درخواست خدمات کمک به واحدهای مددکاری

برای ارسال درخواست خدمات کمک به واحدهای مددکاری, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

life@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: