ghoghnoos خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی

انجمن ققنوس از طریق ارتباط با مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی (پس از دریافت نسخه پزشک و تایید لزوم انجام آن) از بیماران نیازمند حمایت مینماید.

ghoghnoosچشم انداز ققنوس

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن

احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد;

واگر فردی دچار سوختگی شد احتمال بازگشت کامل او

به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد.

ghoghnoosدرخواست فیزیوتراپی و کاردرمانی

برای ارسال درخواست خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0933 173 98 51

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

ghoghnoos life@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: