عضو شوید وارد شوید

ghoghnoosخدمات مشاوره روانشناسی

حمایت روانی نقش اساسی در درمان سوختگی دارد. کمک به افراد سوخته برای یافتن شغل، جلوگیری و درمان افسردگی و PTSD و مشاوره ی روانشناسی رایگان از جمله خدمات انجمن ققنوس برای تسهیل روند بازگشت افراد سوخته به جامعه است.

کلینیک مشاوره روانشناسی انجمن به صورت حضوری و مجازی و کاملا رایگان مشغول به فعالیت است

ghoghnoosچشم انداز ققنوس

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن

احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد;

واگر فردی دچار سوختگی شد احتمال بازگشت کامل او

به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد.

ghoghnoosدرخواست خدمات مشاوره روانشناسی

برای ارسال درخواست خدمات مشاوره روانشناسی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

ghoghnoos services@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: