ghoghnoos خدمات مشاوره روانشناسی و روانپزشکی

در صورتی که به حمایت و مشاوره روانشناسی احتیاج داشته باشید میتوانید از خدمات کلینیک روانشناسی انجمن ققنوس به صورت رایگان استفاده نمایید.

انجمن ققنوس با روانپزشکان مورد تایید سازمان نظام روانپزشکی سراسر کشور در ارتباط بوده و با تشخیص روانشناسان کلینیک در صورت لزوم جهت درمان تکمیلی به روانپزشک ارجاع داده میشوید.

ghoghnoosچشم انداز ققنوس

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن

احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد;

واگر فردی دچار سوختگی شد احتمال بازگشت کامل او

به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد.

ghoghnoosدرخواست خدمات مشاوره روانشناسی و روانپزشکی

برای ارسال درخواست خدمات مشاوره روانشناسی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0933 173 98 51

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

ghoghnoos life@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: