عضو شوید وارد شوید

ghoghnoosخدمات کاریابی و کارآفرینی

پیرو تفاهم نامه با موسسات رعد و سفیر عشق و برخی از خیرین, با معرفی نامه انجمن امکان حرفه آموزی میسر می‌شود.

ghoghnoosچشم انداز ققنوس

کاریابی و کارآفرینی برای افراد سوخته

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن

احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد;

ghoghnoosثبت درخواست

برای ارسال درخواست خدمات کاریابی و کارآفرینی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید. برای ارسال درخواست خدمات کاریابی و کارآفرینی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.برای ارسال درخواست خدمات کاریابی و کارآفرینی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.برای ارسال درخواست خدمات کاریابی و کارآفرینی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

برای ثبت درخواست کار یا استخدام, از اطلاعات یا فرم های زیر استفاده نمایید.

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

ghoghnoos services@ghoghnoosngo.com

استخدام شوید

ghoghnoosثبت درخواست کار

استخدام کنید

ghoghnoosثبت آگهی استخدام

  • درخواست برای نیروی کار:

با ققنوس همراه شوید: