ghoghnoosخدمات کاریابی و کارآفرینی

در راستای توانمندسازی مددجویان, انجمن ققنوس همراه و یاری رسان میباشد.

پیرو تفاهم نامه با موسسات رعد و سفیر عشق و برخی از خیرین, با معرفی نامه انجمن امکان حرفه آموزی میسر می‌شود.

ghoghnoosچشم انداز ققنوس

کاریابی و کارآفرینی برای افراد سوخته

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن

احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد;

ghoghnoosثبت درخواست

برای ارسال درخواست خدمات کاریابی و کارآفرینی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید. برای ارسال درخواست خدمات کاریابی و کارآفرینی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.برای ارسال درخواست خدمات کاریابی و کارآفرینی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.برای ارسال درخواست خدمات کاریابی و کارآفرینی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

برای ثبت درخواست کار یا استخدام, از اطلاعات یا فرم های زیر استفاده نمایید.

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

ghoghnoos 0933 173 98 51

ghoghnoos life@ghoghnoosngo.com

استخدام شوید

ghoghnoosثبت درخواست کار

استخدام کنید

ghoghnoosثبت آگهی استخدام

  • درخواست برای نیروی کار:

با ققنوس همراه شوید: