ghoghnoos خدمات ویزیت پزشک متخصص و دکتر فاطمی

انجمن ققنوس با پزشکان متخصص جراحی پلاستیک سراسر کشور در ارتباط بوده و در صورت لزوم میتواند بیماران را به متخصصین مربوطه در بیمارستان های دولتی ارجاع دهد.

آقای دکتر فاطمی به صورت هفتگی, 10 نفر از مدد جویان را در دفتر انجمن ویزیت میکنند. درصورت تمایل, با هماهنگی در لیست انتظار قرار خواهید گرفت.

ghoghnoosچشم انداز ققنوس

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن

احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد;

واگر فردی دچار سوختگی شد احتمال بازگشت کامل او

به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد.

ghoghnoosدرخواست ویزیت پزشک متخصص و دکتر فاطمی

برای ارسال درخواست خدمات ویزیت پزشک متخصص و دکتر فاطمی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0933 173 98 51

ghoghnoos 0098 920 95 12 979

ghoghnoos life@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: