ghoghnoos خدمات لباس سوختگی

انجمن ققنوس برای تهیه لباس سوختگی (گارمنت) از بیماران نیازمند, حمایت مینماید.

ghoghnoosچشم انداز ققنوس

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن

احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد;

واگر فردی دچار سوختگی شد احتمال بازگشت کامل او

به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد.

ghoghnoosدرخواست لباس سوختگی

برای ارسال درخواست خدمات لباس سوختگی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0933 173 98 51

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

ghoghnoos life@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: