ghoghnoos خدمات لیزر و میکرونیدلینگ

با در دست داشتن نسخه پزشک و تایید لزوم انجام لیزردرمانی, انجمن ققنوس از طریق ارتباط با مرکز مربوطه میتواند شما را حمایت نماید.

با ارایه نسخه پزشک و تایید لزوم انجام میکرونیدلینگ, انجمن ققنوس شما را در لیست نوبت دهی قرار داده و برای هزینه ها شما را همراهی مینماید

ghoghnoosچشم انداز ققنوس

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن

احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد;

واگر فردی دچار سوختگی شد احتمال بازگشت کامل او

به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد.

ghoghnoosدرخواست لیزر و میکرونیدلینگ

برای ارسال درخواست خدمات لیزر و میکرونیدلینگ, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0933 173 98 51

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

ghoghnoos life@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: