مرامنامه‌ی شفافیت مالی انجمن ققنوس


۱- شفافیت مالی اصل اساسی فعالیت های مالی انجمن خواهد بود.

۲-کمک های مردمی و خیریه منبع اصلی تامین مالی انجمن خواهد بود.

۳- منشاء همه کمک های به انجمن (از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی ) بطور روشن و قابل پیگیری است به نحوی که هر کسی قادر است آن ها را بررسی نماید . در صورت درخواست اهداکننده مبنی بر مطرح نشدن نام و هویت، موضوع لحاظ خواهد شد.

۴- برای هرکدام از حامیان در ابتدا توضیح داده خواهد شد که در صورت لزوم کلیه اطلاعات مربوط به کمک های مالی به انجمن به طور کامل در اختیار مراجع ذیربط کشور بنا به درخواست قرار خواهند گرفت .

۵- انجمن به عنوان یک سازمان مردم نهاد در راستای اهداف تاسیس خود ، در هیچ فعالیت تجاری بعنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت نخواهد داشت .

۶- انجمن ، منابع مالی خود را فقط برای پیشبرد اهداف انجمن که از طریق مصوبات هیئت مدیره که إحصاء خواهد شد صرف خواهد نمود.

۷- انجمن هرسال از طریق شرکت های مستقل حسابرسی شده و نتایج شامل تراز مالی در سایت انجمن منتشر شده و قابل دسترسی همگان خواهد بود.

۸-اقدامات مالی انجمن ققنوس تابع مقررات مالی کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

با ققنوس همراه شوید: