عضو شوید وارد شوید

چه کمکی نیاز دارید؟

انجمن مردم-نهاد, غیردولتی و غیرسیاسی حمایت از بیماران سوخته, با کمک نیروهای داوطلب و بدون منافع مالی, در جهت پیشگیری از سوختگی و نیز حمایت از بیماران سوخته فعالیت می کند...

با ققنوس همراه شوید: