نبود تخت استاندارد سوختگی در کشور

انجمن ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نشست خبری انجمن حمایت بیماران سوختگی به مناسبت اول دی روز ملی پیشگیری از سوختگی برگزار شد. در این نشست، محمد جواد فاطمی، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران سوختگی، اهمیت پیشگیری از سوختگی را تأکید کرد و نکات مهمی را برجسته کرد. او به وضعیت ناقص بیمارستان‌های سوختگی در ایران اشاره کرد و نیاز به برنامه‌های جامع و سیاست‌های گسترده در این زمینه را بیان کرد. همچنین، او انتقاداتی نسبت به نبود تجهیزات و پانسمان‌های مدرن برای درمان سوختگی ابراز کرد و به نیاز به آموزش‌های بیشتر در رسانه‌ها اشاره نمود.


با ققنوس همراه شوید: