موسیقی و کاهش درد و اضطراب بیمار سوختگی

لینک اصل مقاله ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

درمان بیماران سوختگی بسیار چالش برانگیز است، زیرا جراحات ناشی از سوختگی یکی از شدیدترین آسیب هایی است که می توان تجربه کرد. درد زخم های سوختگی و درد هنگام تعویض پانسمان از تلخترین تجربه های زندگی بیماران است. تأثیر موسیقی درمانی بر بیماران سوختگی به طور گسترده گزارش شده است، اما نتایج متناقض بوده است. در این مقاله یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده در بیماران سوختگی برای تعیین تأثیر موسیقی در طول درمان انجام شده است.

روش بدینگونه بوده است که در پایگاه‌های داده الکترونیکی، از جمله MEDLINE، EMBASE، Cochrane، Psychinfo، پایگاه داده VIP برای نشریات فنی چینی (VIP) و زیرساخت دانش ملی چین (CNKI) را برای کارآزمایی‌های مربوطه جستجو انجام شده است. این جستجو از اولین تاریخ در دسترس آنها تا فوریه ۲۰۱۶ بوده است. جستجوی بر دو مفهوم کلیدی متمرکز بود: مداخلات موسیقی و نتایج روی درد و اضطراب بیماران.

در مجموع ۱۷ مطالعه با مجموع ۸۰۴ بیمار معیارهای ورود را داشتند. تفاوت آماری معنی‌داری در تسکین درد بین مداخلات موسیقی و غیر موسیقی نشان داده شد که نشان می‌دهد مداخله موسیقی تأثیر مثبتی بر کاهش درد بیماران سوختگی دارد. همچنین نتایج نشان داد که مداخلات موسیقی به طور قابل‌توجهی اضطراب را در افراد نسبت به مداخلات غیرموسیقی کاهش می‌دهد.

بنابراین به طور خلاصه، بین مداخلات موسیقی و کاهش درد، تسکین اضطراب و کاهش ضربان قلب در بیماران سوختگی همبستگی مثبتی مشاهده شد.

کلمات کلیدی: اضطراب; بیماران سوختگی؛ متاآنالیز؛ مداخله موسیقی؛ درد؛ بررسی سیستماتیک

منبع:

The effects of music intervention on burn patients during treatment procedures: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Li J, Zhou L, Wang Y.BMC

Complement Altern Med. ۲۰۱۷ Mar ۱۷;۱۷(۱):۱۵۸.

doi: ۱۰.۱۱۸۶/s۱۲۹۰۶-۰۱۷-۱۶۶۹-۴.PMID: ۲۸۳۰۲۱۱۷

ترجمه و تلخیص: دکتر محمد جواد فاطمی


با ققنوس همراه شوید: