اردوی آموزشی تفریحی کندلوس

انجمن ققنوس در روز دوشنبه مورخ دوم مرداد ۱۴۰۱ اردویی با حضور ققنوس ها و خانواده هایشان در روستای کندلوس واقع در استان مازندران برگزار نمود.


۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | اردو
اردوی بهاری انجمن ققنوس


۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | اردو

با ققنوس همراه شوید: