عضو شوید وارد شوید
حمایت گروه صنعتی گلرنگ از بیماران سوخته

امید است با همراهی شرکت هایی همچون گلرنگ بتوانیم جوابگوی نیازهای معنوی و مالی بیمارانمان باشیم. وقتی پرواز يك روح بزرگ بهانه اى براى آشنايى با بیماران سوخته می شود. بنیان امید نشانه ای است از اين …


۱۱ تیر ۱۳۹۸ | حامی

با ققنوس همراه شوید: